WITAJ, MIŁO CIĘ WIDZIEĆ !

Regulamin

REGULAMIN HAIRXTEND POLAND

 

ZASADY BHP oraz REGULAMIN
AKADEMII HAIRXTEND POLAND

 


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin odnosi się do umowy szkoleniowej (zwana dalej „Umową”) zawieranej przez jej organizatora HairXtend Poland Barbara Sikora  NIP 716-163-01-29 (zwany dalej „Organizatorem”) z uczestnikiem szkolenia (zwany dalej „Uczestnikiem”)  i stanowi uzupełnienie Umowy i jej integralną część. 

2. SZKOLENIE

 

1.       Zajęcia będą prowadzone według programu szkolenia. Zajęcia odbywać się będą ze szczególnym naciskiem na praktyczną naukę odbywać się będą w specjalnie do tego przygotowanej sali szkoleniowej. Aspekt praktyczny nauki osiągany będzie poprzez wykonywanie pod opieką instruktora usług na rzecz klientów Akademii.

2.       Zajęcia rozpoczynamy punktualnie i odbywają się w godzinach 8.00 do 16.00.

3.       Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi wszelkie stwierdzone nieprawidłowości dotyczące Szkolenia, sali szkoleniowej, sprzętu lub innych rzeczy/osób, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowy przebieg Szkolenia

4.       Wszelkie uwagi dotyczące instruktora oraz sposobu prowadzenia Szkolenia należy składać bezpośrednio do Koordynatora ds. Szkoleń i Sprzedaży

5.       Wszystkich uczestników Szkolenia obowiązują zasady koleżeństwa i kulturalnego zachowania

 

 

3. KOSMETYKI I AKCESORIA

 

1.       Organizator zapewni Uczestnikowi wszelkie niezbędne materiały potrzebne do realizacji podstawy programowej szkolenia.

2.       Uczestnik szkolenia fryzjerskiego zobowiązany jest do posiadania własnych nożyczek fryzjerskich. Pozostałe sprzęty są na wyposażeniu sali szkoleniowej.  Kursy kosmetyczne nie wymagają posiadania własnego sprzętu.

3.       Uczestnik zobowiązany jest zwrócić na koniec każdego dnia Szkolenia otrzymane na czas zajęć narzędzia, sprzęty i produkty

4.       Uczestnik zobowiązany jest przez rozpoczęciem Szkolenia poinformować Organizatora o indywidualnych skłonnościach alergicznych skóry. W przypadku posiadania alergii skóry Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na czas Szkolenia własnych kosmetyków.

5.       Uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzone mu mienie, a w szczególności utrzymywać produkty i sprzęt w należytej czystości.


4. ZASADY BHP SZKOLENIA

 

1.         Na Sali Szkoleniowej obowiązuje całkowity zakaz użytkowania sprzętu fryzjerskiego/kosmetycznego bez wiedzy i zgody instruktora.

2.         Uczestnik dba o higienę osobistą. Ma obowiązek wykonywania zaleceń instruktora w tym zakresie.

3.         Na sali szkoleniowej podczas prowadzonych zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

4.         Organizator określa zakres przerw przysługujących Uczestnikom podczas każdego dnia trwającego Szkolenia. Orientacyjnie dla Uczestników szkoleń fryzjerskich wyznaczona zostaje średnio 1-godzinna przerwa. Uczestników szkoleń kosmetycznych obowiązuje przerwa 30 minutowa. Ustalone przerwy są obowiązkowe, nie ma możliwości rezygnowania z nich.

5.         Osoby nietrzeźwe lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż są pod wpływem innych środków odurzających nie będą miały możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

6.         Dla osób palących papierosy nie ma przewidzianych dodatkowych przerw. Zakaz palenia obowiązuje zarówno we wszystkich pomieszczeniach jak i  przy wejściu do budynku. Możliwość palenia istnieje tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

7.         Przed przystąpieniem do zajęć należy sprawdzić stan techniczny sprzętu wydanego przez instruktora. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.

8.         Jeśli Uczestnik Szkolenia źle się poczuje, należy to niezwłocznie zgłosić instruktorowi. Należy również zgłosić, jeżeli Uczestnik widzi, że inny uczestnik źle się czuje lub z innych powodów nie może uczestniczyć w danej chwili w zajęciach.

9.         Należy dokonać dezynfekcji narzędzi po każdym Kliencie (szczotki, grzebienie, nożyczki)

10.      Szczotki oczyszczamy z włosów, a następnie dezynfekujemy. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty wskazane przez Instruktora.

11.      Sprzęt elektryczny, oraz przybory fryzjerskie odkładamy na swoje miejsca po każdym Kliencie.

12.      Zużytych produktów nie wyrzucamy do kosza, tylko składamy w przeznaczonym na to miejscu, a fakt zużycia produktu zgłaszamy instruktorowi.

13.      Po ostrzyżeniu klienta (przed modelowaniem) zamiatamy włosy, żeby nie rozdmuchiwać ich po całej sali, oraz uniknąć poślizgnięcia się na nich.

14.      Klientkę do koloryzacji zabezpieczamy pelerynką foliową w taki sposób, żeby nie pobrudzić jej ubrania, oraz fotela.

15.      Po zmyciu farby niezwłocznie myjemy myjkę z resztek farby, tak aby nie pobrudzić następnego klienta

16.      Po zakończonych zajęciach salę szkoleniową należy posprzątać po sobie (wytrzeć blaty, umyć lustra, zamieść dokładnie, umyć podłogę, wynieść śmieci).

 


5. REKLAMACJE


1. Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące Szkolenia.

2. Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie za pomocą formularza załączonego do umowy lub ustnie Koordynatorowi ds. szkoleń i sprzedaży lub Menagerowi ds. szkoleń i sprzedaży lub w dowolnej inne formie umożliwiającej jej zgłoszenie.

3.  Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko zgłaszającej osoby
b. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania
c. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego. W sprawach drobnych, Organizator zobowiązuje się podjąć bezzwłoczną próbę ich załatwienia.

5. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Organizator.

6. Uczestnik uprawniony jest również do zgłaszania Organizatorowi różnego rodzaju uwag i wniosków nie mających charakteru reklamacji. Są one dla Organizatora nie wiążące. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Uczestnik będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza siedzibą Organizatora może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W przypadku dokonanej przez Uczestnika przedpłaty Organizator zobowiązany jest do zwrotu ceny usługi.

3. W celu odstąpienia konsument może posłużyć się wzorem formularza znajdującego się na końcu Regulaminu


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Organizator zobowiązuje się udostępniać osobom zainteresowanym zawarciem umowy zawsze najbardziej aktualny Regulamin i jeżeli pomiędzy udostępnieniem Regulaminu a zawarciem umowy miałby on zostać zmieniony, poinformować o tym konsumenta i przekazać mu Regulamin w nowym brzmieniu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, a także ustawy o prawach konsumenta.

3. Żadne z postanowień Umowy ani Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Umowy lub  Regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Umowy lub Regulaminu.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

HairXtend Poland Barbara Sikora, z siedzibą: ul. Sarmacka 22/18, 02-972 Warszawa, NIP: 7161630129, REGON 432526733 (dalej zwany HairXtend) właściciel sklepów internetowych:

„Dobrewlosy.pl”( prowadzony pod adresem http://www.dobrewlosy.pl )

„Wlosy Online”, (prowadzony pod adresem http://www.wlosyonline.pl )

„Hurotwnia Włosów” (prowadzony pod adresem http://hurtowniawlosow.pl )

oraz stron internerowych prowadzonych pod adresem http://hairxtend.pl oraz http://hairxtend-beauty.pl

 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z przedstawicielem Hairxtend, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: rodo@hairxtend.pl

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez HairXtend?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepach: „Dobrewlosy.pl” „WlosyOnline” oraz „HurtowniaWlosow” oraz w ramach umowy o realizację usług zamówionych na stronie internetowej „Hairxtend”

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Hairxtend, którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na HairXtend;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach HairXtend lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności

na HairXtend;

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług HairXtend oraz towarów ze sklepów Dobrewlosy.pl” „WlosyOnline” oraz „HurtowniaWlosow”

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych i przesyłki;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepów oraz strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb

odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być

także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego

funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa,

testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed

nadużyciami i atakami. 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług.

 

 

Jakie masz uprawnienia wobec HairXtend w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez HairXtend; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług w tym również drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, ratalne, pocztowe czy kurierskie, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym HairXtend zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich w tym Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez HairXtend polega na przetwarzaniu Twoich danych (również

w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,

w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez centrum zapisów na szkolenia fryzjerskie i kosmetyczne i zarazem  usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prowadzone pod adresem http://www.hairxtend.pl przez Barbarę Sikorę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HairXtend Poland, z siedzibą: al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa, NIP: 7161630129, REGON 432526733

1. Informacje o cookies

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookies.

Plik cookie to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki te stosuje większość stron internetowych. Dzięki nim m. in. w serwisach i sklepach internetowych zapamiętany zostaje profil klienta i jego preferencje co do wyboru szkolenia bądź usługi dzięki czemu przygotowana zostaje indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań użytkownika.

Ciasteczka wykorzystywane są również przez najpopularniejsze internetowe narzędzie służące do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google – Google Analytics. Dzięki plikom cookies program ten tworzy profile użytkowników witryny (nie gromadząc jednak innych danych osobowych i nie wiążąc profilu z innymi danymi osobowymi). Działania te umożliwiają przeprowadzenie analizy ruchu i działań użytkowników oraz tworzenie statystyk i zestawień, w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu serwisu.

Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów. Pozwala to przede wszystkim na udoskonalanie funkcjonowania sklepu oraz poprawianie wygody Użytkowników.

Informacje zbierane przez „ciasteczka” nie są powiązane z innymi danymi osobowymi.

Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

2. Inne dane zbierane przez stronę internetową

Strona internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

a. Dane zbierane podczas dokonywania zgłoszeń

W przypadku dokonywania zgłoszenia się na szkolenie lub usługę za pośrednictwem internetowego formularzu zgłoszenia zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

b. Dane zbierane w innym celu

Sklep zbiera również dane (adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celu przekazywania informacji handlowych lub w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Klient ma również możliwość poprzez podanie adresu poczty elektronicznej zapisać się do Newslettera (przesyłanych cyklicznie na adres poczty e-mail informacji o ofercie, nowościach, promocjach, wpisach na blogu itp.)

3. Sposób wykorzystywania danych przez serwis

Osoby chcące dokonać zakupów produktów oferowanych przez HairXtend są przekierowywane do sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem http://www.hairxtend.pl będącego również własnością właściciela marki HairXtend z identyczną polityką prywatności dostępną do wglądu na w/w stronie internetowej.

Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta z firmą HairXtend mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem, odpowiedzi na jego pytania, udzielenia informacji.

Dane zbierane przez serwis zapisów na szkolenia w związku z wypełnieniem przez Klienta formularza zgłoszeniowego służą wyłącznie dokonania zapisu na szkolenie i kontaktowania się z nim w celu realizacji zgłoszenia na udział w szkoleniu

Dane zbierane przez sklep internetowy podczas dokonywania zakupów służą wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia, a co za tym idzie, mogą być one przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do wymaganego minimum.

Dane mogą być również wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) lub w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.

Opinie i komentarze umieszczone przez Klientów na profilach serwisu i sklepu internetowego „HairXtend” w portalach i serwisach społecznościowych do których odsyła strona internetowa tj: facebook.com, youtube.com  http://hairxtend.pl/blog/ oraz Instagram mogą zostać użyte w celu promocji serwisu i/lub sklepu oraz produktów znajdujących się w jego ofercie.

Podane przez Klienta dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy przepisów prawa.

4. Uprawnienia Klientów

Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia danych osobowych przez sklep internetowy. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Zabezpieczenie danych

HairXtend dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów.

Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, umieszczone są w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu szyfrowanego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3) przy użyciu klucza 128-bitowego. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera sklepu do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres: rodo@hairxtend.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

6.       Dodatkowe informacje

Informujemy że strona www.hairxtend.pl korzysta z remarketingu GO.pl. Wypisz się (link : https://go.pl/polityka-prywatnosci/)

 W serwis stosuje sie pliki cookies, ktore sa zapisywane na dysku urzadzenia koncowego uzytkownika w celu ulatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji uzytkownika. Szczegolowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatnosci. Zablokowanie zapisywania plikow cookies na urzadzeniu koncowym lub ich usuniecie mozliwe jest w po wlasciwym skonfigurowaniu ustawien przegladarki internetowej. Wiecej o blokowaniu i usuwaniu plikow cookies znajdziesz w Polityce Prywatnosci. Zablokowanie mozliwosci zapisywania plikow cookies moze spowodowac utrudnienia lub brak dzialania niektorych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawien przegladarki internetowej na ustawienia blokujace zapisywanie plikow cookies jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na ich zapisywanie.